Komu pomagamy

FUNDACJA FAKTU POMAGA W SZCZEGÓLNOŚCI:

 • dzieciom,
 • samotnym rodzicom z dziećmi,
 • rodzinom wielodzietnym,
 • samotnym osobom starszym,
 • grupom osób znajdujących się w trudnej sytuacji,
 • placówkom medycznym,
 • placówkom opiekuńczym,
 • placówkom edukacyjnym.

Odwiedź Fundację Faktu na Facebooku

Odwiedź Fundację Faktu na Allegro

Śledź wpisy Fundacji Faktu na Twitterze

NASZA POMOC JEST MOŻLIWA W NASTĘPUJĄCYCH PROBLEMACH NATURY MEDYCZNEJ:

 • leczenie bądź łagodzenie negatywnych skutków chorób zagrażających życiu, nieuleczalnych lub też uniemożliwiających funkcjonowanie w społeczeństwie, których leczenie nie jest możliwe w oparciu o refundację NFZ,
 • zabiegi inwazyjne bądź nieinwazyjne, których pozytywny efekt ratuje życie lub przywraca do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie, a których przeprowadzenie w oparciu o współczesne standardy medycyny nie jest możliwe w systemie refundacji NFZ,
 • zabiegi rehabilitacyjne prowadzące do przywrócenia podstawowej sprawności psychomotorycznej, których sfinansowanie lub przeprowadzenie nie jest możliwe w systemie refundacji NFZ,
 • uzyskanie aparatury podtrzymującej życie, sprzętu rehabilitacyjnego lub sprzętu będącego substytutem funkcjonalnym w przypadku utraty bądź ograniczenia poszczególnych czynności życiowych,
 • uzyskanie urządzeń medycznych, sprzętu okołomedycznego oraz pokrycie niezbędnych, a niemożliwych do sfinansowania w inny sposób,
 • wydatków dla placówek medycznych, opiekuńczych lub organizacji niosących pomoc medyczną lub okołomedyczną.

NASZA POMOC JEST MOŻLIWA W NASTĘPUJĄCYCH PROBLEMACH POZAMEDYCZNYCH:

 • utrata warunków życia w wyniku wypadków losowych oraz działania czynników naturalnych, w tym katastrof (m.in. pożaru, powodzi, opadów deszczu lub śniegu, działania niskich lub wysokich temperatur),
 • utrata warunków życia w wyniku działania osób trzecich, sytuacji społeczno-ekonomicznej lub konkretnych instytucji,
 • niemożność osiągnięcia właściwych standardów edukacji oraz rozwoju osobistego w sytuacji niedostatku środków finansowo-rzeczowych,
 • niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, oraz nawiązania prawidłowej relacji interpersonalnej w społeczeństwie, w tym w szczególności brak zapewnienia dzieciom osieroconym oraz osobom samotnym możliwości wyjścia z lub złagodzenia traumatycznego stanu wykluczenia oraz niezaspokojenia potrzeb emocjonalnych,
 • uzyskanie urządzeń, sprzętu oraz niezbędnych, a niemożliwych do sfinansowania w inny sposób, wydatków dla placówek lub organizacji pomocowych, opiekuńczych oraz edukacyjnych.

UPRZEDZAMY, ŻE FUNDACJA FAKTU NIE UDZIELA WSPARCIA:

 • finansowego osobom występującym z prośbą o udzielenie pożyczek finansowych,
 • finansowego osobom występującym z prośbą o spłatę ich zadłużenia: bankowego, kredytowego, spółdzielni mieszkaniowych,
 • finansowego osobom występującym z prośbą o spłatę zadłużenia w placówkach medycznych tj. szpitale, hospicja, apteki i inne instytucje,
 • finansowego w przypadkach, które są objęte ubezpieczeniem,
 • w zakresie informowania i konsultacji medycznych dotyczących np. leków, korzystania z instytucji medycznych, procedur kontaktu z lekarzami,
 • finansowego w zakresie medycyny niekonwencjonalnej, np. zakupu leków, leczenia,
 • finansowego, długoterminowego w celu szeroko pojętej poprawy sytuacji bytowej,
 • polegającego na wpłatach 1% podatku dochodowego na konkretne osoby,
 • polegającego na udostępnianiu swojego konta bankowego czy pośredniczeniu w zakładaniu subkont na rzecz osób fizycznych i instytucji, w sytuacjach, które sprzyjają promowaniu agresji, dyskryminacji mniejszości etnicznych, religijnych, rasowych i innych.